โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าปิด-4x36W

โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าปิด-4x36W