โคมติดลอยหน้าพลาสติก หลอด t8

โคมติดลอยหน้าพลาสติก หลอด t8