โคมกันระเบิด-หลอด-T8 1x18W

โคมกันระเบิด-หลอด-T8 1x18W