โคมห้องเย็น-หลอด-T8 2x18W

โคมห้องเย็น-หลอด-T8 2x18W