โคมห้องเย็น-หลอด-T8 1x36W

โคมห้องเย็น-หลอด-T8 1x36W