โคมห้องเย็น-หลอด-T8 1x18W

โคมห้องเย็น-หลอด-T8 1x18W