โคมหน้าตะแกรงลวด 1x18W (60cm.)

โคมหน้าตะแกรงลวด 1x18W (60cm.)