โคมฝังฝ้าหน้าตะแกรง LLBW 1S- T8 1x18W

โคมฝังฝ้าหน้าตะแกรง LLBW 1S- T8 1x18W