โคมตะแกรงติดลอย 4x36W (60x120cm.)

โคมตะแกรงติดลอย 4x36W (60x120cm.)